Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Platba za letný tábor prebieha prevodom na účet IBAN SK37 0900 0000 0000 3854 1996, variabilný symbol k platbe uvedie dátum tábora, do poznámky meno dieťaťa a dátum narodenia. Tábor je nutné uhradiť najneskôr 7 dní pred začatím vybraného tábora.

 1. Základné ustanovenia
  Buďplavec, IČO: 34668811 so sídlom Školská 421, Nemčice (ďalej len Buďplavec) je poskytovateľom a zabezpečovateľom kurzov Letný tábor ako aj Prázdninové plavecké kurzy. Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Buďplavcom a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len rodič) pri organizácii letného tábora (ďalej len tábor) a prázdninového plaveckého kurzu (ďalej len kurzu), ktorého sa dieťa rodiča (ďalej len dieťa) zúčastní. Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom. Tieto podmienky sú pre zúčastnené strany záväzné.
 2. Prihlásenie
  1. Zmluvný vzťah medzi buďplavcom a rodičom vzniká na základe vyplnenia registračnej prihlášky na letný tábor v danom roku, alebo prihlášky na prázdninový plavecký kurz (ďalej len prihláška) v elektronickej podobe cez formulár na webovej stránke www.dubplavec.sk
  2. Prijatie prihlášky, zaslanej v elektronickej forme je buďplavcom potvrdené spätným emailom, ktorý je potrebny na uzatvorenie platnej a účinnej zmluvy o letnom tábore (ďalej len zmluva) týmto má zmluva zachovanú písomnú formu (prijatie návrhu v zmysle ustanovenia §43c ods.1 obč. zákoníka)
  3. Po prijatí prihlášky zo strany buďplavec môže rodič pred začatím čerpania služieb kurzu od zmluvy kedykoľvek odstúpiť a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia buďplavcovi. Pri odstúpení od zmluvy je rodič povinný uhradiť buďplavcovi storno poplatky tak, ako je to uvedené v článku 4 (storno poplatok)
 3. Cena a platobné podmienky
  1. Cenou sa rozumie celková cena uvedená v zmluve
  2. Cenu za tábor treba uhradiť prevodom na účet alebo vkladom na číslo účtu IBAN SK37 0900 0000 0000 3854 1996 a to najneskôr 7 dní pred začatím tábora.
  3. Zmluvná sankcia za omeškanie: ak sa dostane rodič pri platení záväzkov zo zmluvy do omeškania, môže si buďplavec účtovať zákonný úrok z omeškania podľa na. vlády SR č. 87/1995 z.z. Pri omeškaní rodiča s úhradou ceny je buďplavec oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť (čl. 8 bod 1) a rodič je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré buďpavcovi nesplnením povinností rodiča vznikli. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo buďplavcovi na náhradu za ušlý zisk.
 4. Stormo podmienky
  1. Podmienky pre odstúpenia od zmluvy o tábore, kurze vrátenie už zaplatenej ceny a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné
   1. Odstúpenie bez storno poplatku: do 5 dňa pred termínom prvého dňa kurzu. Ak v tejto lehote už rodič za kurz zaplatil celú sumu táto mu bude vrátená do 14 dní.
   2. Odstúpenia so sorno poplatkom vo výške 20% z ceny kurzu: v lehote do 3 dní pred termínom prvého dňa kurzu vrátane. Zvyšná časť už zaplatenej ceny za tábor alebo kurz bude rodičovi vrátená
   3. Odstúpenie so storno poplatkom vo výške 100% z ceny za kurz a tábor v deň nástupu na tábor, alebo kurz
  2. Buďplavec si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok táborov a kurzov alebo programu z objektívnych dôvodov, zásahom vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností, ktoré buďplavec nemal možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program kurzov a táborov zabezpečiť. Pri úplnom zrušení táborov a kurzov je buďplavec povinný vrátiť rodičom zaplatenú cenu za kurz alebo tábor
 5. Odstúpenie od zmluvy
  1. V prípade nezaplatenia ceny za kurz v stanovených lehotách je buďplavec oprávnený písomne od zmluvy odstúpiť a neposkytnúť služby zo zmluvy vyplývajúce. Rodič je povinný uhradiť všetky náklady ktoré buďplavcovi nesplnením povinnosti rodičom vznikli.
  2. Buďplavec môže z dôvodu naplnenia kapacít tábora, alebo kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci rodičia. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet.
  3. Buďplavec si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s rodičom a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa v tábore alebo kurze, a to v prípade že svojim správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatným účastníkom kurzu alebo zamestnancov, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora alebo kurzu.
  4. Rodič má právo písomne oznámiť že namiesto jeho dieťaťa sa kurzu zúčastní iné dieťa, uvedené v tomto oznámení, pričom zároveň oznámi rodiča tohto náhradného dieťaťa. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového rodiča s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že splní všetky dohodnuté podmienky uvedené v zmluve a prihláške. Toto oznámenie musia podpísať rodičia oboch zamieňaných detí. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedený nový rodič stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného rodiča, pričom spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny kurzu.
 6. Zmeny podmienok
  Akékoľvek zmeny v týchto zmluvných podmienkach budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.
 7. Organizácia denného tábora a kurzov
  1. Tábor a kurz prebieha od pondelka do piatku podľa rozpísaných termínov na internetovej stránke www.budplavec.sk. Deti sú odovzdané do tábora a kurzu medzi 8:00 a 8:30 hod. a preberané sú z tábora do 16:00 a denného kurzu do 12:00. Rodičia sú oboznámený s denným programom v kurze a tábore.
  2. Dieťa môže nastúpiť do kurzu a tábora iba v prípade ak bude mat riadne vyplnenú prihlášku a zaplatenú cenu za kurz alebo tábor. Dieťa musí byť spôsobilé po zdravotnej stránke pri nástupe do tábora alebo kurzu.
  3. Ak v dôsledku zatajeného zdravotného stavu dieťa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora a kurzu je buďplavec oprávnený vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od rodiča, ktorý zdravotný stav zatajil, alebo neposkytol buďplavcovi.
  4. Dieťa je povinné dodržiavať táborový poriadok, režim dňa, pokyny trénerov a hlavne pokyny týkajúce sa bezpečnosti a zdravia účastníkov. Dieťa je povinné zdržať sa správania, ktoré môže poškodzovať ostatných účastníkov.
  5. Buďplavec odporúča aby si dieťa nebralo mobilný telefón, alebo inú drahú elektroniku, fotoaparát prípadne iné cennosti (šperky, hodinky). Buďplavec nezodpovedá za prípadné poškodenie, alebo stratu vecí dietaťa.
 8. Ochrana osobných údajov
  1. Buďplavec prehlasuje, že všetky poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytované na služby a zaväzuje sa nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu rodiča, budú vedené údaje znehodnotené.
  2. Rodič podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov ako aj uvedených údajov o dieťati uvedených v prihláške, ktoré poskytol buďplavcom za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 2 rokov od jeho ukončenia. Tak tiež na využitie fotografií alebo videa z kurzu, ktorého sa dieťa zúčastnilo. Buďplavec je oprávnený osobné údaje účastníka a fotografie z táborov a kurzov spracovávať a to najmä pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu spoločnosti.
  3. Práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov určuje zákon o ochrane osobných údajov najmä v ust. §20 nasl. Zák. č. 428/2002 z.z. o ktorých rodič prehlasuje, že bol poučený a rovnako rodič potvrdzuje, že pred získaním osobných údajov bol zo strany buďplavcom informovaný o skutočnostiach uvedených v §10 zákona č. 428/2002 z.z. o ochrane osobných údajov.
  4. Rodič výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany buďplavca sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa rodič výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv a to najmä vyhotovením, rozmnožením materiálov.
 9. Záverečné ustanovenia
  1. V Prípade vzniku sporu súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou sa tento riadi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.
  2. Rodič prehlasuje, že pred vyplnením prihlášky si tieto všeobecné zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a s týmito podmienkami súhlasí. Tieto zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.9.2021 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na letný tábor a prázdninové plavecké kurzy. Pripomienky ako aj reklamácie možno podať telefonicky, ako aj písomne na e-mail, najneskôr do 7 dní po skončení tábora, alebo kurzu.

Zaujala Vás naša ponuka, potrebujete viacej informácí, alebo sa chcete prihlásiť?
Odoslať

Ďakujeme!

budeme Vás kontaktovať

Obchodné podmienky Všeobecné zmluvné podmienky 
© 2022 budplavcom.sk, Created by binary.sk