Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky

 1. Zabezpečenie kurzu
  Vladimír Turček – buď plavec (organizátor) garantuje kvalitu plaveckej výučby pod vedením vyškolených inštruktorov a trénerov plávania v prípade potreby s použitím špeciálnych plaveckých pomôcok
 2. Cena kurzov
  Účastníci zaplatia poplatok za kurz podľa platného cenníka pre dané obdobie priamou platbou alebo bankovým prevodom na účet. Účastníkovi kurzu ktorý absolvuje 60% výcviku sa finančné náklady nevracajú. (Týka sa to kurzov pre základné školy a materské školy)
 3. Správanie sa počas kurzu
  Počas kurzu je účastník povinný sa správať podľa pokynov organizátora a dodržiavať bezpečnostné a hygienické predpisy prevádzkovateľa priestorov. V prípade, že účastník kurzu závažným spôsobom poruší tieto predpisy, môže byť vylúčený z kurzu bez nároku na vrátenia kurzového poplatku.
 4. Záverečné ustanovenia
  Zákonný zástupca účastníka týmto udeľuje organizátorovi plaveckého kurzu Vladimírovi Turčekovi – buďplavec, so sídlom Školská 421, 95501 Nemčice súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol pri registrácii na plavecký kurz, alebo tábor a tiež fotografií alebo videa z plaveckého kurzu, ktorého sa zúčastnil. Vladimír Turček – buďplavec, je oprávnený osobné údaje účastníka a fotografie z kurzov spracovať a to najmä pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu spoločnosti. Súhlas so spracovaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne formou doporučeného listu odvolať. Tieto podmienky účasti platia od 1.9.2021 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky účastníka na plavecký kurz. Pripomienky, ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 14 dní po dokončení kurzu.
  Zaplatením kurzu účastník potvrdzuje, že sa zoznámil s uvedenými podmienkami a bude sa nimi riadiť, pričom si je vedomý právnej zodpovednosti, ktorá pre neho z toho vyplýva. Súčasne potvrdzuje, že účastník kurzu je schopný po fyzickej a psychickej stránke absolvovať kolektívnu výučbu plávania a že ošetrujúci lekár nenariadil účastníkovi zmenu režimu. Nedodržanie zmluvných podmienok môže byť dôvodom na vylúčenia účastníka z kurzu bez nároku na vrátenie kurzovného.
Zaujala Vás naša ponuka, potrebujete viacej informácí, alebo sa chcete prihlásiť?
Odoslať

Ďakujeme!

budeme Vás kontaktovať

Obchodné podmienky Všeobecné zmluvné podmienky 
© 2022 budplavcom.sk, Created by binary.sk